sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Trọng Chúc
Điện thoại - 0902 041 994

Nhãn dệt

Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt
Nhãn dệt

Nhãn in

Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in
Nhãn in

Thẻ bài

Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài
Thẻ bài

Nhãn khác

Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác
Nhãn khác

Dây dệt

Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt
Dây dệt

Cúc

Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc
Cúc

Băng dính

Băng dính
Băng dính
Băng dính
Băng dính
Băng dính
Băng dính
Băng dính
Băng dính

Bao bì giấy

Thùng giấy
Thùng giấy
Thùng giấy
Thùng giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy

Túi bóng

Túi bóng
Túi bóng
Túi bóng
Túi bóng
Túi bóng
Túi bóng

Phụ liệu đóng gói

Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói
Phụ liệu đóng gói